Sunset Beach
largebacjslider

Invocation to Sage Patanjali

Yogena cittasya padena vacam
(yo-gay-nuh chih-tah-syuh pah-day-nuh vah-chahm)

malam sarirasya ca vaidyakena
(mah-lahm shah-ree-rah-syuh chuh vy-dyuh-kay-nuh)

yopakarottam pravaram muninam
(yo-pah kar-oh-tahm prah-vah-rahm moo-nee-nahm)

patanjalim pranjaliranato’smi
(pah-tahn-jah-lim prahn-jah-leer ah-nah-to-smee)

abahu purusakaram
(ah-bah-hoo poo-roo-shah-kar-ahm)

sankha cakrasi dharinam
(shahn-kah chah-krah-see dar-ee-nahm)

sahasra sirasam svetam
(sah-hah-srah sheer-ah-sahm shvay-tahm)

pranamami patanjalim
(prah-nuh-mah-mee pah-tahn-jah-lim)

Hari Om

To the noblest of sages, Patanjali,
Who gave Yoga for serenity of mind,
Grammar for purity of speech,
and Medicine for perfection of the body, I bow,
I prostrate before Patanjali,
Whose upper body has a human form,
Whose arms hold a conch and disc,
Who is crowned by a thousand-headed cobra,
O incarnation of Adisesa, my salutations to Thee.